ΣΤΟΧΟΙ

Κεντρικοί στόχοι του έργου: ο σχεδιασμός και η κατασκευή ενός έξυπνου φορετού πέλματος με ενσωματωμένους αισθητήρες μέτρησης πίεσης πέλματος και άλλων μικρο-ηλεκτρονικών διατάξεων, η οποία θα βασίζεται σε μια ολοκληρωτικά διαφορετική αρχιτεκτονική σε σχέση με τις υφιστάμενες προσεγγίσεις, επιτυγχάνοντας βελτίωση τόσο της ευαισθησίας όσο και σημαντική μείωση της τιμής. Παράλληλα, το συνοδευτικό λογισμικό θα παρέχει εύχρηστα εργαλεία ανάλυσης και οπτικοποίησης των πολύπλοκων δεδομένων της βάδισης.

Συγκεκριμένα το έργο στοχεύει να:

  • σχεδιάσει και να κατασκευάσει ένα νέο φορετό αισθητήρα μέτρησης των χαρακτηριστικών βάδισης, καινοτομώντας σε αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, ευαισθησία, και κόστος κατασκευής.
  • αναπτύξει ευφυείς αλγορίθμους χωροχρονικής ανάλυση σήματος και αυτόματης μάθησης, και υπολογιστικές τεχνικές εκτίμησης των μοτίβων βάδισης και ποσοτικοποίησης των παραμέτρων της.
  • αναπτύξει προβλεπτικά μοντέλα εκτίμησης ρίσκου συγκεκριμένων κινδύνων (πτώσεις ηλικιωμένων) ή εξέλιξης παθήσεων (Πάρκινσον).

Η επιτυχής ολοκλήρωση των στόχων θα:

  • δημιουργήσει ένα νέο προϊόν, τεχνολογικά διαφοροποιημένο από την υπάρχουσα προσφορά, ικανό να ανταγωνιστεί με επιτυχία στην διεθνή αγορά.
  • σχεδιάσει και θα αξιολογήσει νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, που γίνονται εφικτές λόγω του καινοτομίας του φορετού αισθητήρα, οι οποίες απευθύνονται σε μεγάλου αριθμητικού μεγέθους αγορές, με επιβεβαιωμένες ανάγκες (unmet needs).

Η επιτυχής υλοποίησης του Smart Insole θα δημιουργήσει σημαντικά αποτελέσματα που αναμένονται για όλους του συμμετέχοντες φορείς, αλλά και για την Εθνική Οικονομία. Συγκεκριμένα:

  • Συμμετέχοντες επιχειρηματικοί φορείς. Το έργο θα βοηθήσει στη βελτίωση των προϊόντων τους και θα οδηγήσει στη δημιουργία νέων.
  • Ερευνητικοί φορείς. Σύνδεση της έρευνας με τις ανάγκες της αγοράς και της οικονομίας, δημιουργία πνευματικών δικαιωμάτων προς εκμετάλλευση & προαγωγή της αριστείας τους.
  • Χρήστες/Πολίτες. Νέες υπηρεσίες, βελτίωση ποιότητας ζωής, μείωση κόστους φροντίδας.