Πιλοτικές δοκιμές

Μέλη της κοινοπραξίας πραγματοποίησαν τον Οκτώβριο και Νοέμβριο 2022 στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας πιλοτικές καταγραφές δεδομένων που παράγονται από το ολοκληρωμένο σύστημα με σκοπό να επικυρωθεί η ορθή λειτουργία του πρωτότυπου.

Στην διαδικασία συλλογής δεδομένων συμμετείχαν άτομα γενικού πληθυσμού. Η κοινοπραξία ευχαριστεί θερμά τους εθελοντές καθώς η συμβολή τους είναι ιδιαίτερα πολύτιμη για την επιτυχημένη εξέλιξη του έργου.

Το έργο “Smart Insole – Ένας καινοτόμος φορετός αισθητήρας για συνεχή ανάλυση και αξιολόγηση της ανθρώπινης βάδισης» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Εθνικούς πόρους μέσω της δράσης: “Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ” του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία ( ΕΠΑνΕΚ ) 2014 – 2020.

Πιλοτικές δοκιμές
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status