ΔΟΜΗ ΕΡΓΟΥ

Η ΕΕ 1 σηματοδοτεί την έναρξη του έργου. Στόχος μας είναι να υιοθετήσουμε μία προσέγγιση με επίκεντρο τον χρήστη και μέσω επαναληπτικών βημάτων ανάπτυξης με τη συμμετοχή των χρηστών σε όλες τις φάσεις για τη δοκιμή εναλλακτικών σεναρίων χρήσης. Στην ΕΕ1 θα διεξαχθεί κατά την αρχική περίοδο υλοποίησης του έργου διεξοδική και εις βάθος ανάλυση της υπάρχουσας στάθμης της επιστήμης σε όλους τους τομείς ενδιαφέροντος του έργου.

Η ενότητα εργασίας ΕΕ2 περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες:
EE2.1 – Ανάπτυξη έξυπνου πέλματος. Η δραστηριότητα αυτή αποτελεί μία από τις πλέον κρίσιμες δραστηριότητες. Ξεκινάει με το πέρας της ΕΕ 1 και διαρκεί έως τον Μ24. Υλοποιείται σε επαναληπτικούς κύκλους υλοποίησης – επιβεβαίωσης – βελτιστοποίησης.
EE2.2 – Σχεδιασμός και ανάπτυξη του συστήματος επικοινωνίας του έξυπνου πέλματος με κατάλληλες υπολογιστικές πλατφόρμες. Η επιτυχής υλοποίηση της θα αυξήσει την ευχρηστία, την κλινική αξία και την καινοτομικότητα των λύσεων. Υλοποιείται σε αντίστοιχους κύκλους υλοποίησης – επιβεβαίωσης – βελτιστοποίησης έως την ανάπτυξη της τελικής λύσης.
ΕΕ2.3 – Σχεδιασμός και ανάπτυξη μεθοδολογίας συγκομιδή ενέργειας (energy harvesting). Η δραστηριότητα αυτή θα διερευνήσει την συγκομιδή ενέργειας από το ανθρώπινο σώμα - συνδυασμό μηχανικής και θερμικής ενέργειας - για την ενεργειακή τροφοδοσία του φορετού αισθητήρα. Η επιτυχία της θα αποτελέσει μία ριζική καινοτομία σε σημαντικές προοπτικές.

H υλοποίηση νέων, βελτιωμένων αλγορίθμων ανάλυσης αλλά και οπτικοποίησης των δεδομένων, δηλ. των σημάτων που λαμβάνονται από το έξυπνο φορετό πέλμα αποτελεί ένα ακόμη κρίσιμο στοιχείο αναφορικά με τη συνολική επιτυχία του έργου. Η ενότητα εργασίας ΕΕ3 περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες:
ΕΕ3.1 – Ανάπτυξη αλγορίθμων για αναγνώριση φάσεων βάδισης (gait phase analysis). Η πολυπλοκότητα του περπατήματος του ανθρώπου συνεπάγεται διαφορετικά κινητικά και κινηματικά γεγονότα μέσα στις φάσεις βαδίσματος. Η δραστηριότητα αυτή θα αναπτύξει τους αλγορίθμους για την εξαγωγή των κατάλληλων βιοδεικτών για την αναγνώριση της φάσης βάδισης.
ΕΕ3.2 – Ανάπτυξη αλγορίθμων για αναγνώριση μοτίβων βάδισης.
ΕΕ3.3 – Aνάπτυξη κατάλληλων αλγορίθμων και εφαρμογή τους για την αναγνώριση μοτίβων βάδισης (Αντίστοιχα με την δραστηριότητα ΕΕ3.1).

Η ενότητα εργασίας ΕΕ4 περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες:
ΕΕ4.1 – Ανάπτυξη υποσυστήματος συλλογισμού (reasoning engine). Οι φάσεις βάδισης και οι άλλες εκτιμώμενες παράμετροι βάδισης που η ΕΕ3 θα παράξει, θα μεταφορτωθούν σε έναν απομακρυσμένο διακομιστή, στον οποίο τεχνικές συλλογισμού θα εφαρμοστούν για ακριβή υπολογισμό και πρόβλεψη κρίσιμων γεγονότων.
ΕΕ4.2 – Ανάπτυξη αλγορίθμων μηχανικής μάθησης. Αναπτύσσονται αλγόριθμοι αναγνώρισης των κρίσιμων χαρακτηριστικών του σήματος και η ανάπτυξη των ταξινομητών για αναγνώριση των χαρακτηριστικών της βάδισης. Θα αξιολογηθούν, ως προς την καταλληλότητα και ακρίβεια τους, αλγοριθμικές προσεγγίσεις όπως, ενδεικτικά, supervised feature selection, greedy forward feature selection, and mutual information maximization (MIM) αλλά και τεχνικές βαθιάς μάθησης.

Η ενότητα εργασίας ΕΕ5 περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες:
ΕΕ5.1 - Ολοκλήρωση υποσυστημάτων και έλεγχοι λειτουργικής επάρκειας. Αφορά τη λειτουργική ολοκλήρωση των υποσυστημάτων σε ενιαίο σύστημα και την υλοποίηση κατάλληλων, σχολαστικά σχεδιασμένων δοκιμών ελέγχου της λειτουργικής του αρτιότητας. Υλοποιείται σε δύο κύκλους – alfa tests και beta tests.
ΕΕ5.2 – Οπτικοποίηση δεδομένων και ανάπτυξη εφαρμογών. Η δραστηριότητα αυτή ασχολείται με την ανάπτυξη ενδεικτικών εφαρμογών σε περιβάλλοντα έξυπνων φορετών τηλεφώνων, για τις δύο πληθυσμιακές ομάδες στις οποίες το έργο στοχεύει.
ΕΕ.5.3 – Σχέδιο αξιοποίησης αποτελεσμάτων. Εσωτερικό σχέδιο από τα μέλη της Κοινοπραξίας και ανάλυση προοπτικής.

Η ΕΕ6 θα εστιάσει στην επεξεργασία αναλυτικής μελέτης σκοπιμότητας. Θα ανατεθεί σε κατάλληλο εξωτερικό φορέα που θα αναλάβει να υλοποιήσει τη προβλεπόμενη μελέτη σκοπιμότητας. Ειδικότερα, θα αξιολογηθεί και θα αναλυθεί η δυναμική του έργου, στοχεύοντας στην αντικειμενική αποκάλυψη των πλεονεκτημάτων και των αδυναμιών του, των ευκαιριών που προκύπτουν από αυτό, καθώς και των προοπτικών επιτυχίας του. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ανάλυση των χαρακτηριστικών της αγοράς στόχου, και την επεξεργασία πρότασης κατάλληλου επιχειρηματικού μοντέλου για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων και πλάνου βιωσιμότητας.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status